Aviso legal

Avís Legal

Propietat intel·lectual

Pragma Solucions,  és el titular dels dominis següents:

Pragma Solucions es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diversos continguts oferts per mitjà de les pàgines web relacionades amb aquests dominis, la qual prevaldrà sobre l’establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre ambdós textos.Els continguts de les pàgines web relacionades amb aquests dominis són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a Pragma Solucions. En cap cas substitueixen la publicitat legal dels actes, ni les disposicions que s’han de publicar formalment en els diaris oficiales, ni la notificació dels actes organitzats per Pragma Solucions en el marc d’un procediment administratiu.Pragma Solucions no es fa responsable dels continguts de les pàgines o els sistemes de tercers connectats als dominis de Pragma Solucions mitjançant enllaços.

POLÍTICA DE PRIVADESA

1. Introducció

PRAGMA SOLUCIONS, SL (d’ara endavant, PRAGMA), tant en la seva condició de responsable del tractament com d’encarregat del tractament, es pren molt de debò la privadesa de les dades personals que processa ja que el seu objectiu primordial és mantenir la total confiança dels seus clients.

D’aquesta forma i a fi de complir plenament amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (“RGPD“), PRAGMA ha engegat la present Política de Privadesa on es detallen les seves pràctiques de tractament de dades personals relacionades amb la prestació dels seus serveis de consultoria i altres serveis (d’ara endavant, els serveis).

Li recomanem llegeixi detingudament la present Política de Privadesa i es posi en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades de PRAGMA si té algun dubte relacionat amb qualsevol de les pràctiques que es descriuen a continuació. Qualsevol referència a “nosaltres”, “ens”, “nostre”, o “PRAGMA” en aquesta política de privadesa és una referència a PRAGMA SOLUCIONS, SL.

2. Dades personals: concepte, origen, legitimació i tractament

2.1. què són dades personals?

Les dades personals són qualsevol dada/informació sobre una persona física identificada o identificable, com per exemple el nom, la data de naixement, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el CV, gènere, la condició de consumidor d’un producte o de client o empleat d’una empresa, la situació d’endeutament, un diagnòstic mèdic, els hàbits de consum, el compte bancari, així com dades sobre l’experiència professional. D’altra banda, també cal tenir en compte aquelles dades personals considerades com a dades personals especialment sensibles, que, a causa del seu caràcter personalísim, exigeixen que el subjecte o entitat que els tracti apliqui unes mesures de seguretat més restrictives per assegurar no només la seva confidencialitat, sinó també la seva integritat i el seu ús limitat i restringit. A més, per recaptar i tractar aquestes dades s’ha de demanar sempre un consentiment explícit previ així com complir, si escau, amb els requisits addicionals establerts en la normativa d’aplicació.

2.2 Què dades personals tracta PRAGMA?

PRAGMA tracta exclusivament aquelles dades o informació personal necessària per al compliment de les seves finalitats tal com es detalla als següents apartats de la present Política de Privadesa. En virtut de la prestació dels seus serveis, PRAGMA procedeix al tractament de les dades personals dels seus clients o clients prospectius, (d’ara endavant, “Interessat” o “Interessats“), amb la finalitat de donar compliment a les seves obligacions legals, contractuals i de satisfer els seus interessos legítims.

Les dades personals que PRAGMA podrà tractar dels Interessats (d’ara endavant, “Dades Personals“) són els següents;

nom i cognoms, edat, gènere, data de naixement, nacionalitat, estat civil, DNI / passaport, correu electrònic, correu postal, telèfon, dades de veu, cridades, càrrec professional, historial acadèmic i professional, nombre de la seguretat social, informació sobre la seva retribució, pensions i règim de prestacions actuals, dades bancàries, dades de navegació a la web de PRAGMA i informació complementària que comuniqui l’Interessat en les comunicacions mantingudes amb PRAGMA, i qualsevol altra dada que resulti necessari per a la prestació dels serveis.

2.3 Origen de les dades personals

L’origen de les Dades Personals als quals accedeix PRAGMA podrà ser del propi Interessat o de tercers. En particular, PRAGMA recapta les Dades Personals prèviament descrits de les formes que es detallen a continuació:

1. A través de tercers (els nostres clients ens faciliten dades dels seus empleats, clients i proveïdors a fi que puguem prestar-los els serveis que ens han contractat);

2. A través de diverses fonts accessibles al públic;

3. De forma directa a través dels propis Interessats, com a conseqüència de la formalització d’una relació contractual i/o prestació dels corresponents serveis;

4. De forma directa, a través de les trucades telefòniques i comunicacions comercials que es mantenen entre els Interessats i PRAGMA. En aquest sentit, s’informa als Interessats mitjançant la Present Política que PRAGMA procedeix a l’enregistrament de les trucades telefòniques i comunicacions electròniques que PRAGMA manté amb dites Interessades (a través de correu electrònic, xat, SMS, aplicacions de missatgeria instantània, xarxes socials o qualsevol altre mitjà equivalent que pogués emprar-se), així com de registres informàtics i telemàtics d’accés als serveis de PRAGMA, amb la finalitat de servir com a mitjà de prova de les instruccions rebudes i operacions realitzades.

3. Finalitats

PRAGMA tracta les Dades Personals conforme a les finalitats que es descriuen a continuació:

1. Executar obligacions contractuals en relació amb la prestació de serveis de consultoria o qualsevol altre servei que pogués prestar-se per part de PRAGMA;

2. Realitzar anàlisi, estudi, avaluació, comercialització, promoció, informació i realització d’ofertes sobre productes i serveis comercialitzats per PRAGMA;

3. En relació amb les dades de navegació que s’obtenen a través de la web de PRAGMA, “Cookies”, PRAGMA procedeix al seu tractament per millorar l’experiència dels usuaris del seu lloc web; per exemple, s’analitzen els últims criteris de cerca dels usuaris per presentar-los les ofertes de serveis de mediació que creiem que puguin ser del seu interès;

4. Enviament de comunicacions comercials, en relació amb els productes i serveis comercialitzats per PRAGMA no solament per correu postal, telèfon o fax, sinó també per SMS, aplicacions de missatgeria instantània, xarxes socials, correu electrònic, o qualsevol altre mitjà electrònic o telemàtic disponible a cada moment, en els termes previstos en l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i altra normativa aplicable;

5. PRAGMA li recorda que a tot moment l’Interessat té dret a no rebre informació i publicitat, molt particularment per mitjans electrònics i/o telemàtics, o per correu postal. Per tant, si el Client volgués donar-se de baixa i deixar de rebre comunicacions comercials i publicitat per mitjans electrònics, telemàtics o per qualsevol altre mitjà disponible, podrà indicar-li-ho a PRAGMA enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@pragma-solucions.com, indicant les seves dades identificatives i manifestant la seva oposició a rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics;

6. Complir amb les seves obligacions legals i regulatòries;

7. Realitzar aquells tractaments que siguin necessaris per a la satisfacció dels interessos legítims, però garantint que els drets i llibertats dels Interessats no es vegin afectats;

4. Destinataris de dades personals

Així mateix, i amb la finalitat de perseguir el compliment de les finalitats establertes anteriorment, PRAGMA pot compartir la informació personal dels Interessats amb tercers. En particular, PRAGMA podrà compartir les seves dades personals amb:

1. Empreses del grup PRAGMA (en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç), per a les finalitats descrites en aquesta Política de privadesa. Pot trobar més informació sobre aquestes empreses i la seva localització a la pàgina web www.pragma-solucions.com;

2. Col·laboradors externs i proveïdors de serveis contractats per PRAGMA per exercir funcions relacionades amb el seu negoci. En aquesta categoria es poden incloure bancs, asseguradores, procuradors, proveïdors que presten serveis a PRAGMA incloent serveis de manteniment informàtic, correu electrònic, hosting, housing;

3. Les Autoritats judicials i governamentals rellevants per complir amb les lleis aplicables i amb les obligacions reglamentàries de monitoratge i notificació, per respondre a sol·licituds d’autoritats públiques i governamentals i per cooperar amb el compliment de la llei o per altres motius legals;

5. Seguretat de les dades personals

PRAGMA està molt compromesa amb la seguretat, privadesa i integritat de les Dades Personals que tracta dels seus Interessats. Per aquest motiu, PRAGMA té en marxa i aplica els majors estàndards de seguretat per assegurar-se que dins de PRAGMA les Dades Personals es tracten d’una forma plenament segura. En particular, PRAGMA utilitza les mesures organitzatives, tècniques i administratives que, atenent a l’estat de la tècnica i naturalesa de les Dades Personals que corresponguin, garanteixin una plena protecció de les Dades Personals dels seus Interessats. Entre elles s’inclouen també les mesures per tractar qualsevol sospita de violació de seguretat de les Dades Personals.

6. Drets dels interessats

En línia amb el que es disposa en el RGPD, PRAGMA informa als Interessats que tenen reconeguts els següents drets:

6.1.  Dret d’Accés: Qualsevol interessat pot sol·licitar a PRAGMA que li confirmi si està tractant les seves dades personals; que li faciliti una còpia d’aquestes dades personals i que li proporcioni qualsevol altra informació sobre les seves dades personals (quines dades té, per a què els utilitza, a qui els comunica, si els transfereix o no a tercers i la seva localització, de quina manera els protegeix, durant quant temps els conserva, quins drets té com Interessat en relació amb els mateixos, com pot presentar una reclamació, d’on s’han obtingut les seves dades), sempre que aquesta informació no se li hagi facilitat ja en aquesta Política de Privadesa;

6.2.  Dret de Rectificació: Els Interessats poden sol·licitar que PRAGMA corregeixi i actualitzi les seves Dades Personals inexactes;

6.3.  Dret de supressió de dades personals: Els Interessats poden requerir que PRAGMA elimini les seves dades personals quan: (i) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recaptats, (ii) l’Interessat retiri el seu consentiment (si el tractament de dades es basa en el consentiment), (iii) l’Interessat exerceixi el seu dret d’oposició (tal com es defineix a continuació), (iv) les dades personals hagin estat processats il·lícitament i (v) PRAGMA hagi de complir amb una obligació legal.

6.4.  Dret de restricció: Qualsevol Interessat pot sol·licitar que PRAGMA limiti el tractament que realitza de les seves dades personals (és a dir, que els conservi però no els utilitzi) exclusivament si (i) s’impugna la seva exactitud (vegeu a continuació el dret de rectificació), per permetre’ns verificar la seva exactitud; (ii) el tractament és il·lícit, però l’Interessat no desitja que les dades personals s’eliminin; (iii) ja no són necessaris per a les finalitats pels quals es van recollir, però així i tot els necessita PRAGMA per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions legals; (iv) l’Interessat ha exercit el dret d’oposició i la verificació els motius que prevalguin està pendent;

6.5.  Dret a la portabilitat de les dades: En determinades circumstàncies, els Interessats tenen dret a rebre de PRAGMA les seves dades personals que s’estiguin tractant en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. També tenen dret a sol·licitar que PRAGMA transfereixi les seves dades personals a una altra entitat;

PRAGMA pot seguir utilitzant les seves dades personals després d’una sol·licitud de limitació (i) si té el seu consentiment; (ii) per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions legals; o para (iii) protegir els drets d’una altra persona física o jurídica;

6.6.  Dret d’oposició: Els Interessats poden oposar-se a qualsevol tractament de les seves dades personals que tingui com a base legal els “interessos legítims” de PRAGMA, si considera que existeixen circumstàncies concretes que poguessin afectar de forma no raonable als seus drets i llibertats fonamentals

És important tenir coneixement que en aquells casos on els Interessats exerceixin el seu dret d’oposició respecte a aquelles Dades Personals que siguin necessaris per satisfer els interessos legítims de PRAGMA (així com per complir amb les seves obligacions legals i contractuals) PRAGMA podrà veure’s incapaç de prestar els seus serveis a dites Interessades;

6.7.  Dret d’oposició a l’enviament de comunicacions comercials: Els Interessats tenen dret a oposar-se a l’ocupació de les seves dades personals per a la realització de comunicacions comercials;

6.8.  Retirada del consentiment: Qualsevol Interessat pot retirar el seu consentiment en relació amb qualsevol tractament de les seves dades personals basat en un consentiment atorgat prèviament. Es pot retirar el consentiment posant-se en contacte amb PRAGMA utilitzant el correu que es facilita en la part final del document;

6.9.  Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control: Encara que preferim que els Interessats es dirigeixin primer a PRAGMA per resoldre qualsevol queixa o consulta, és important que els Interessats sàpiguen que tenen dret a presentar una queixa davant l’Autoritat de Control, les dades del qual s’aporten a l’apartat de la present Política: 10 “Dades de l’autoritat de Control”.

Els Interessats poden exercitar els seus drets posant-se en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades de PRAGMA, mitjançant petició escrita en la qual justifiqui degudament l’abast de la seva sol·licitud acompanyant fotocòpia del seu DNI o passaport.

7. Temps de conservació de les dades personals

PRAGMA no conserva cap dada personal sobre els Interessats durant més temps del necessari per complir amb les finalitats pels quals es processen aquestes dades personals.

En aquest sentit, PRAGMA té engegada una política de retenció de dades personals que determina durant quant temps es conserven determinats tipus d’informació personal. Per obtenir més informació sobre els criteris que PRAGMA empra per determinar els períodes de retenció d’informació personal, li preguem es posi en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades de PRAGMA.

8. Canvis de la present política de privadesa

Qualsevol canvi que PRAGMA realitzi en el futur en la present política de privadesa es publicarà en el seu lloc web. Per favor, consulti amb freqüència per veure les actualitzacions o canvis en la nostra política de privadesa.

9. Dades de contacte de PRAGMA

Si té algun dubte sobre les pràctiques descrites en aquesta Política de Privadesa, pot posar-se en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades de PRAGMA:

Dades de contacte:

Avinguda Meridiana 350, 4 D, 08027 Barcelona

info@pragma-solucions.com

De totes maneres, abans que PRAGMA pugui oferir-li informació o facultar-li a l’exercici dels seus drets, pot ser que hagi de realitzar diferents tasques a l’efecte de verificar la seva identitat o altres detalls necessaris per poder respondre adequadament a la seva sol·licitud. Ens posarem en contacte amb vostè en un període de 30 dies a partir de la data de la seva sol·licitud.

PRAGMA SOLUCIONS, SL unipersonal, amb NIF B63582761, amb domicili social a Barcelona, carrer Joan Torras núm. 1, 4r 1a. Esta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 36924, Folio 113, Hoja B291856.

10. Dades de contacte de la autoritat de supervisió local

Si volen posar-se en contacte amb l’Autoritat de Supervisió Local en relació amb alguna de les pràctiques descrites en aquesta Política de Privadesa, pot contactar amb la Agencia Española de Protección de Datos, les dades de contacte són els següents:

Direcció postal: Calle Jorge Juan 6, 28001 Madrid

Telèfon: (+34) 901 100 099 / 912 663 517

 

Cookies Politica

Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.. El navegador de l’usuari memoritza cookies en el disc dur solament durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant a l’ordinador. Les cookies no contenen cap classe d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les denominades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en les opcions de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Sense el seu exprés consentiment –mitjançant l’activació de les cookies en el seu navegador–Pragma Solucions  no enllaçarà en les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment del registre.

Quins tipus de cookies pot utilitzar aquesta pàgina web?

-Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de videos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

-Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del com accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

-Cookies d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

-Cookies publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o a l’ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per a això podem analitzar els seus hàbits de navegació en Internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

-Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

Cookies de tercers: La Web de Pragma Solucions pot utilitzar serveis de tercers que, per compte de Pragma Solucions recopilessin informació amb finalitats estadístiques, d’ús del Portal per part de l’usuari i per la prestació d’altres serveis relacionats amb l’activitat del Portal i altres serveis d’Internet.

En particular, aquest Portal utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, s’utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la Web Google.com. Incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan dites terceres processin la informació per compte de Google.

L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest Portal, el tractament de la informació recaptada en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de tals dades o informació rebutjant l’ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de Cookies en el seu navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats del Portal.

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:

  • Chrome
  • Explorer
  • Firefox
  • Safari
  • Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb Pragma Solucions  a info@pragma-solucions.com